algemene voorwaarden

Mooove.online en haar partners zijn niet verantwoordelijk als jouw huis niet wordt verkocht. Dat ben jij zelf.

Algemene voorwaarden Mooove

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Mooove. Deze zijn van toepassing als je gebruik maakt van Mooove (of aanverwante diensten). Deze Gebruiksvoorwaarden informeren je over je rechten en plichten als je gebruik maakt van Mooove. Lees deze zorgvuldig door voordat je je aanmeldt voor Mooove.

Wie is Mooove?

Mooove is een internetonderneming die het mogelijk maakt om zelf actief je woning te verkopen.

Algemeen

Op het gebruik van www.moooove.online zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien je niet akkoord gaat met de inhoud van dit document, dien je geen gebruik te maken van Mooove.

Mooove behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op www.mooove.onine en/of het versturen van een mededeling per e-mail. Wanneer je na de aanpassingen gebruik blijft maken van Mooove, impliceert dit dat je deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt.

Waarop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Mooove tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met je zijn overeengekomen.

Je rechten en plichten

Je dient je als gebruiker van Mooove in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is je onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Mooove en/of derden;
  2. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is je slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mooove, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval je je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Mooove zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op je te verhalen.

Materiaal

Door het aanleveren en/of plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Mooove geef je Mooove toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Mooove. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, social media of niet aan Mooove gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Mooove stem je ermee in dat je materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Mooove heeft het recht om materiaal te verwijderen indien we een melding ontvangen dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Mooove is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van www.mooove.online of van websites die met de website van Mooove zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Mooove is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Mooove is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Mooove-website worden aangeboden.

Mooove is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mooove.

Mooove garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Mooove garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Mooove garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Mooove is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan Mooove.

Je vrijwaart Mooove tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie op www.mooove.online die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Mooove-website.

Welk recht is van toepassing op deze Algemen Voorwaarden?

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Pin It on Pinterest